Steveltjes

Klain Jopke zit in groep ain van grootschoul.

As hai om middag noar hoes tou zel, helpt juffraauw Stientje hom om zien steveltjes aan te trekken.

t Gaait aldernoast stoer en juffraauw Stientje haar t zwait overaal deur.

As baaide steveltjes din toch om voutjes zitten zegt Jopke: Juffraauw ze zitten om verkeerde vout !

Juffraauw zugt t ook, mit veul muite kriegt ze steveltjes weer om voutjes vot.

Mit veul wurgerij kriegen Juffraauw en Jopke steveltjes weer aan, ditmoal baaide om goie vouten.

Dit bin mien steveltjes nait, zegt Jopke.

Juffraauw bit heur op lip om nait oet te vallen tegen t jonkje.

As steveltjes weer oet binnen zegt Jopke: dizze steveltjes binnen van mien bruiertje, mor mien moeke wol da k ze aan dee.

Juffraauw Stientje wait nait of ze nou lachen mout of janken,
Mor steveltjes goan weer aan.

Juffraauw vroagt aan Jopke:
Woar binnen dien hanschounen ?

Nou zegt Jopke:
Dei heb ik veur in mien steveltjes stopt !